Tájékoztatás Major Fitnesz PTS adatkezeléséről

 1. Bevezetés

Kriston Zsuzsa Egyéni Vállalkozó (adószám: 69247859-1-42, székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 36. továbbiakban Major Fitnesz PTS) az általa gyűjtött, hozzá beérkezett személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és mint ilyen az alábbiakban összefoglalt elvek mentén végzi adatkezelői tevékenységét.

A Major Fitnesz PTS adatkezelői tevékenysége során akként jár el, hogy minden esetben megfeleljen a Magyarországon hatályos nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletben (GDPR) foglaltaknak.

A Major Fitnesz PTS. elkötelezett alkalmazottai, partnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 1. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban előforduló adatvédelmi szakkifejezések alatt a jogszabályok alapján az alábbiak értendők.

Személyek:

 • érintett: azonosított vagy azonosítandó természetes személy
 • adatkezelő: az a természetes személy vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza
 • adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • harmadik fél: az a természetes személy vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (ugyfelszolgalat@naih.hu) www.naih.hu 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +36 1 391-1400). Ezen szervnél lehet adatvédelmi kérdésekben panasszal élni.

 

Legfontosabb egyéb fogalmak:

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;
 • azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonostó, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, genetikai, szellemi, gazdasági kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, termesztés, összekapcsolás, korlátozás, törlés)
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja, az érintett jogai

 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak. Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettről gyűjtjük, a Major Fitnesz PTS. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a minimálisan az adatkezelőnek és az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének elérhetőségeit, illetve a személyes adatok tervezett kezelésének célját, valamint az adatkezelés jogalapját. Szükség esetén egyéb kiegészítő információkról is tájékoztatjuk, pl. az adatok tárolásának időtartamáról, az érintett hozzáférésének lehetőségéről, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről, panasz benyújtásának fórumáról.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha (1) az érintett vitatja az adat pontosságát, (2) az adatkezelés jogellenes, (3) az érintett jogi igényék érvényesítése céljából igényli az adatokat, de az adatkezelés célja már nem áll fenn, (4) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

 1. Adatbiztonság

 

A Major Fitnesz PTS. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A Major Fitnesz PTS. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Major Fitnesz PTS az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Major Fitnesz PTS megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Major Fitnesz PTS által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez az érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

 1. Egyéb rendelkezések

 

A személyes adatokról az információadásra, – törlésre, – helyesbítésre 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Major Fitnesz PTS rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, az adatvédelmi hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Major Fitnesz PTS -t.

A www.majorfitnesz.hu weboldalon (és kapcsolódó oldalain) tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látógató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, webes keresők, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Major Fitnesz PTS webhelyén. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A Major Fitnesz PTS adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

Major Fitnesz PTS fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Sütik (cookie-k), Adatvédelmi nyilatkozat, Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Sütik (cookie-k)

A weblap bizonyos funkcióihoz sütikkel (cookie-kal) gyűjt névtelen látogatottsági információkat. Ha nem szeretné ezt engedélyezni, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat.

Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük a hozzájárulásukat?

Első látogatáskor felugrik egy felirat arról, hogy az itt megismerhető sütiket használja az oldal, ami tartalmaz egy linket, amely ehhez a tájékoztatóhoz irányít. Ezen a felugró értesítésen fogadhatja el, járulhat hozzá a sütik használatához.

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző önműködően elfogadja a sütiket. Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógép többi felhasználóját is érinteni fogja.

Mi az a süti (cookie)?

Egy kis állomány, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre. Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – tájékoztatáscsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Ténykedése valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges állományokban tárolják a sütiket – sütifájlok –, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.
Ez az weboldal – akárcsak a legtöbb másik – sütiket használ.

Milyen sütiket és mire használunk?

Ezen az oldalon használt sütiket a következő osztályokba soroljuk:

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlap böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával önműködően törlődnek a számítógépről.

Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára: ezek a sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni.
Hogyan?
A Google Analytics sütikkel információkat gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). További tájékoztatást itt olvashatsz róluk.

Működésbeli sütik

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát.

További tájékoztatások a sütikkel kapcsolatban az alábbi oldalakon olvasható.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: https://www.naih.hu/index.html
Általános tájékoztató:https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Adatvédelmi nyilatkozat

JOGNYILATKOZAT

https://majorfitnesz.hu oldalt üzemelteti, mint szolgáltató:

Név: Digi-Web

Cég: Mindent megoldunk kft.
Posta cím: 1039 Budapest, Hímző u. 2.

9600 Sárvár, Akácfa u. 33.
E-mail: admin@majorfitnesz.hu

Tárhely Szolgáltató:
Spaceweb IST-ONLINE Marketing Kft.
Cím: 3528 Miskolc, Zagyva u. 11.
E-mail: admin@majorfitnesz.hu

Major Fitnesz
1122 Budapest Városmajor u 36.
Tulajdonosa: Kriston Zsuzsa E.V
Cím: 1107 Budapest, Somfa köz 13.

E-mail: info@majorfitnesz.hu

SZERZŐI JOGOK

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője a weboldalán található különböző dokumentumok, anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti dokumentumokat, anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat a látogató köteles tiszteletben tartani. A weboldalon található dokumentumok, anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, illetve védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK

Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján, a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi az oldal tulajdonosát és üzemeltetőjét, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az admin@majorfitnesz.hu elektronikus levélcímen.
Az érintett kérelmére az oldal tulajdonosa és üzemeltetője, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője az érintett adatát nem törölheti, ha arról az adatkezelést törvény így rendelkezett.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Major Fitnesz a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a majorfitnesz.hu weboldalon szereplő információk pontosak legyenek a feltöltés pillanatában. Ennek ellenére, sem az oldal tulajdonosa és üzemeltetője, sem pedig az általa megbízott weboldalt kezelő vállalkozások dolgozói nem vállalnak felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló bármilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A weboldalon megjelentetett információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat az oldal tulajdonosa és üzemeltetője kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Éppen ezért, az oldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a weboldalhoz, az azon található bármilyen információhoz, esetleg annak hiányához, bármiféle technikai jellegű problémához, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásához kapcsolódó semmiféle veszteségért, vagy kárért. Az oldal, illetve az oldalon található anyag használatkor – beleértve az onnan letöltött információkat, alkalmazásokat, szoftvereket – a vírusmentesség és az adatok védelmének érdekében szükséges lépések megtétele, ill. saját számítógépes rendszerével való kompatibilitás ellenőrzése a weboldal látogatójának feladata.

majorfitnesz.hu oldalon található linkek használatával más weboldalakhoz történő kapcsolódás lehetőségének célja kizárólag az, hogy az oldalt látogatók kényelmét szolgálja. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra történő átlépés a látogató saját felelősségére történik, azért az oldal tulajdonosa és üzemeltetője felelősséget nem vállal. Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője hozzájárul, hogy látogatói személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák.

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az általa üzemeltetett weboldal bármikor módosítsa, átdolgozza, aktualizálja, vagy megszüntesse. Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal egészét, vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni.

REGISZTRÁCIÓ, HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Ön a Weboldal egyes részeit ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kéri az Üzemeltető, hogy részére olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülhetnek. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az Üzemeltető mint adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személyeknek nem teszi hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Hírlevél feliratkozással elfogadja, hogy az ön számára elektronikus formában levelet küldhessünk az Ön által megadott címre. Ön bármikor leiratkozhat a hírlevél listáról, a leiratkozó link az elektronikus levelünk alján megtalálható.

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője a szolgáltatása igénybevételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben jelen dokumentumot az oldal tulajdonosa és üzemeltetője a jövőben módosítaná, a változtatásokat a weboldalon, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A weboldal használatával a felhasználó elfogadja a szerződési feltételeket.

A WEBOLDAL ÉS AZ ADATOK BIZTONSÁGA

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele és az hirlevél feliratkozók által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. Az feliratkozónak azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

Biztonsági előírások betartása a felhasználó részéről

A felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Előfizető elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Előfizető számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Előfizető számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

Termékszavatosság, Jótállás

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa ezen a weboldalon nyújtott szolgáltatások tekintetében.

PANASZOK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

Amennyiben az Előfizetőnek akár a weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be.

Adminisztratív ügyek, panaszok: Major Fitnesz
Cím: 1122 Budapest Városmajor u 36.
E-mail: admin@majorfitnesz.hu

Technikai segítség: Digi-Web
Posta cím: 1039 Budapest, Hímző u. 2. 1./4.
9600 Sárvár, Akácfa u. 33.
E-mail: admin@majorfitnesz.hu