A MAJOR FITNESZ SZEMÉLYI EDZŐ STÚDIÓ HÁZIRENDJE

A Házirend célja, hogy meghatározza a Major Fitnesz PTS-ben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Major Fitnesz PTS rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok:

A Major Fitnesz PTS területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Major Fitnesz PTS használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Major Fitnesz PTS egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Major Fitnesz PTS sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Major Fitnesz PTS egész területén zárt láncú videó megfigyelő rendszer működik! Ez alól kivételt képez a törvény által nem engedélyezett területek megfigyelése.

A Major Fitnesz PTS egész területén működő beléptető és üzemeltető rendszer működését a vendég elfogadja és azt rendeltetésszerűen köteles használni.

A Major Fitnesz PTS jogosult 14 napot egy évben indokolás nélkül üzemen kívül maradni és fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítása esetén az általános vendégkört kizárni.

A Major Fitnesz PTS sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet!

A Major Fitnesz PTS nyitvatartási rendje:

Major Fitnesz PTS (1122 Budapest, Városmajor u 36.

Hétfőtől – Péntekig    06:00 – 22:00

Szombat                          07:00 – 17:00

Vasárnap                          08:00 – 15:00

A Major Fitnesz PTS szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot és a komplexum részlegeit megjelölt időpontig időben elhagyni.

A Major Fitnesz PTS egész területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása, illetőleg mindennemű ital bevitele!
 • az olyan tevékenység, amely a Major Fitnesz PTS szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
 • a drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!
 • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek)
 • állat bevitele!
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása, vagy termékek értékesítése!

 

Személyes adatok kezelése:

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Major Fitnesz PTS Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is! Az első belépéskor Major Fitnesz PTS munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget kedvezményes bérletekkel való visszaélés elkerülése érdekében személyes dokumentumot felmutatásra kérni.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Amennyiben a Major Fitnesz PTS területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Egyéb adatvédelmi, adatkezelési szabályok megtalálhatók recepciónkon.

A Major Fitnesz PTS területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek,
 • díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Szabálytalan viselkedés esetén:

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

Felelősség vállalás:

A Major Fitnesz PTS üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Major Fitnesz PTS recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Rendkívüli esemény:

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A Major Fitnesz PTS területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) 104

Tűzoltóság (tűz esetén) 105

Rendőrség (rendbontás esetén) 107

Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

 

Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni!

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos!

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő!

A Major Fitnesz PTS teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy vagy bérletben foglalt alkalom nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

Fogyasztás

A Major Fitnesz PTS recepcióján azonnal is meg lehet vásárolni a termékeket (készpénzzel, bankkártyával).

Recepció

A vendég számára belépéskor átvett eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

A Major Fitnesz PTS recepciójában csak a Major Fitnesz PTS alkalmazottai tartózkodhatnak!

Tilos a hűtőkből és a pultból terméket elvenni!

Vitaminbár

A vitaminbár területére csak a Major Fitnesz PTS alkalmazottai léphetnek be!

Tilos a hűtőkből és a pultból terméket elvenni!

Fitnesz terem

18 évnél fiatalabb személy csak írásbeli szülői engedéllyel, a szülő jelenlétében vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú kíséretében használhatja a klub szolgáltatásait.

A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Major Fitnesz PTS területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

A Fitnesz teremben kizárólag a Major Fitnesz PTS szerződéssel rendelkező személyek végezhetnek személyi edzést. A Major Fitnesz PTS területén dolgozó személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a szabály betartására.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.

Az eszközök használatát az edzők segítik és ellenőrzik.

Csoportos órák

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

18 évnél fiatalabb személy csak írásbeli szülői engedéllyel, a szülő jelenlétében vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú kíséretében használhatja a klub szolgáltatásait.

A csoportos órákra előre, személyesen, vagy telefonon lehet helyet foglalni Major Fitnesz PTS recepcióján. Az órára előre be nem regisztrált vendégek érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

Az csoportos órák termeibe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Major Fitnesz PTS területén dolgozó oktatóknak és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni

Öltöző, szauna előtér

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Szauna használata

Tusolás a szauna használata előtt: Minden szauna használat előtt tusoljunk le. A szaunát megelőzően nyugodtan használatunk tusfürdőt vagy szappant.

Helyes öltözködés: Szaunába alapvetően fedetlen testtel (alsónemű és fürdőruha nélkül) belépni tilos. Szaunában, alsóneműben, fürdőruhában, papucsban, vagy más öltözékben tartózkodni tilos. Testünk törzs részét és intim területeit egy törölközőbe tekerve takarjuk. Ha erre nincs mód, igazodjunk a helyi szabályokhoz és előírásokhoz, ezekről lehetőleg tájékozódjunk előre vagy a helyszínen.

Higiénia: Soha ne üljünk, vagy feküdjünk meztelen testtel a fára. Nem illik és egészségügyi szempontból sem ajánlott. A szauna lepedőt terítsük úgy a fára, hogy az egész testünk ráférjen, és ezzel megakadályozzuk, hogy testünk közvetlen a fával, vagy más ülő területtel érintkezzen.

Szauna papucs: A papucsot hagyjuk a szaunán kívül, az ajtó közelében. Soha ne üljünk papucsban a padokra.

Nyugalmi törvény a szaunában: A szaunázás egy meditatív és pihenő élmény. Tilos a hangos, ízléstelen és szünet nélküli beszéddel zavarni a szaunázást élvezni kívánók nyugalmát. Vonatkozik ez a szaunában való tartózkodásra és a szauna belső illetve szabadtéri pihenőhelyiségére is.

Homokóra használata: Homokórát csak akkor állítsunk be magunknak, ha van szabad. Ha nincs, akkor figyeljük leolvasással az eltelt időt. Felszabaduló homokórát beállíthatunk magunknak, ha más nem tart rá igényt.

Ajtók zárása: Ügyeljünk arra, hogy a szauna, vagy infrakabin ajtaját, mindig zárjuk be mögöttünk.

Hőmérséklet: Mivel a hőség automatikusan felfelé szál, így a szauna legfelső lépcsőfokán van a legnagyobb hőség. Kérjük, hogy kezdőként az alsó szinteket használják. Az első használat előtt kérdezzék meg kollégáinkat, hogy segítsenek a használati utasítások értelmezésében.

Felelősség  vállalás a szauna használatával kapcsolatban: A Major Fitnesz PTS nem vállalja a szaunában történt esetleges balesetekért. Orvosilag eltiltott személyeknek tilos a szaunát használniuk

Fogyasztás a szaunában: A szaunában nincs étel és italfogyasztásra lehetőség.

Gyermekek a szaunában: Ha gyermekeik is szeretnék igénybe venni a szaunát, akkor megkérjük, hogy gondoskodjanak arról, hogy ők is betartsák az alapvető előírásokat.

A Major Fitnesz PTS jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Major Fitnesz PTS recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.